Informacja o przetargu z dnia 05.09.2013

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji budynku biurowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 w Malborku nr sprawy (ZP/1/PN/13)

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (Dz.U.2013.907 j.t. , z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji budynku biurowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 w Malborku nr sprawy (ZP/1/PN/13)

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulle’a 71

Kod Miejscowość: 82-200 Malbork

Telefon: 0-55 647 85 50

Faks:0-55 647 85 50 wew. 46

adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl

adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl

Godziny urzędowania: od godz. 7:

00 do godz. 15:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://mzk.malbork.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji budynku biurowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. umiejscowionego przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 w Malborku – siedziba Zamawiającego

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CVP: 45262100-2, 45442100-8, 45553000-4

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie robót w terminie 2 dni od daty podpisania umowy. Czas trwania robót 30 dni.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie warunki określone w SIWZ,

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej zwanej jako „specyfikacja”,

spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji.

 

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określony, terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. ,, 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71 do dnia  ,,23.09.2013 do godz. 11:00 ”.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia 23.09.2013. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego dnia

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych nr ogłoszenia : 359754-2013 data zamieszczenia : 05.09.2013 r.

 

Załączniki  do pobrania :

SIWZ

Załącznik nr 1 oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie art.22

Załącznik nr 3 – oświadczenie art.24

Załącznik nr 4 – wykaz osób do kontaktu

Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 – oświadczenie kierownika robót

Załącznik nr 7.1 przedmiar robót – strona tytułowa

Załącznik nr 7.2 – przedmiar robót

Załącznik nr 8 – specyfikacja techniczna

Załącznik nr 9.1 – kolorystyka obiektu

Załącznik nr 9.2 – kolorystyka elewacji

Załącznik nr 10 – umowa

Załącznik nr 11 – karta gwarancyjna

Załącznik nr 12 ośw. o podj. obow. kier.bud+bioz