Zamówienie publiczne na udzielenie kredytu długoterminowego

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (Dz.U.2015.2164 j.t z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

 

O G Ł O S Z E N I E

SIWZ finansowanie 2016r. v.2

Załącznik nr 7 str. 1

Załącznik nr 7 str. 2

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o unieważnieniu