PRZEPISY PORZĄDKOWE

Obowiązują od 01.02.2012 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

Obowiązujące w środkach transportu publicznego

na terenie Gminy Miejskiej Malbork

na podstawie art.15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Niniejsze przepisy porządkowe obowiązują przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach zbiorowej komunikacji miejskiej w Malborku.

2. Ilekroć w przepisach jest mowa o:

a) „pojeździe” – należy przez to rozumieć określone w ust. 1 środki zbiorowej komunikacji miejskiej w Malborku;

b) „przewoźniku” – należy przez to rozumieć wykonującego usługi przewozowe zbiorowej komunikacji miejskiej;

c) „podróżnym” – należy przez to rozumieć każdą osobę, która zawarła umowę przewozu lub przebywa w pojeździe;

3. „kasowaniu biletu” – należy przez to rozumieć umieszczenie biletu papierowego w czytniku kasownika, potwierdzone sygnałem optycznym lub dźwiękowym w celu odnotowania faktu przejazdu

4. Za zawarcie umowy przewozu uważa się nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia, przez samo zajęcie miejsca w pojeździe.

§ 2

1. Opłat za przewozy można dokonywać tylko i wyłącznie poprzez nabycie i skasowanie biletów z nadrukiem nazwy przewoźnika świadczącego usługi zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Malborka . Nieważne są bilety nabyte u innych przewoźników.

2. Dwa bilety ulgowe nie zastępują biletu normalnego i nie uprawniają do przejazdu wg taryfy normalnej

3. Jeden bilet normalny nie zastępuje dwóch biletów ulgowych i nie uprawnia do przejazdu wg taryfy ulgowej

4. Bilet ważny jest w pojeździe, w którym został skasowany, na całym kursie danej linii. Poprzez kurs należy rozumieć przejazd danej linii w jednym kierunku, pomiędzy przystankami końcowymi.

5. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie kursu, pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.

6. Pasażer zobowiązany jest do wpisania w sposób trwały numeru biletu okresowego na zakupionym znaczku.

7. Bez wpisanego numeru biletu w sposób trwały na znaczku bilet okresowy jest nieważny.

§ 3

1. Podróżni obowiązani są do podporządkowania się uwagom i wskazówkom wydawanym przez kierujących pojazdami oraz kontrolerów biletów.

2. W przypadku zmiany trasy kierujący pojazdem są obowiązani do poinformowania podróżnych o zmianie ustalonej trasy.

§ 4

Przewoźnik obowiązany jest umieścić w pojazdach informację o adresie swojej siedziby, numerze telefonu informacyjnego, taryfie przewozowej oraz kategoriach osób uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

§ 5

1. Żądania i uwagi obsługi pojazdu powinny być kierowane do podróżnych w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa pojazdu obowiązana jest do udzielania na żądanie podróżnego informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu z przystanku, kierunku jazdy, trasy przejazdu, itp.

2. Zakup biletu lub uzyskanie informacji od kierującego pojazdem dozwolone jest wyłącznie podczas postoju pojazdu na przystanku.

Rozdział 2

Przewóz osób

§ 6

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.

2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

a) w czasie ruchu pojazdu;

b) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu

c) w trakcie zamykania drzwi pojazdu.

3. Podróżni obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku trasy (linii).

4. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest po zakończeniu przez kierującego pojazdem czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podjechaniu na przystanek dla wsiadających, przy czym w okresie jesienno-zimowym, podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, kierujący pojazdem winien niezwłocznie podjechać pod przystanek dla wsiadających, w celu umożliwienia oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.

§ 7

Podróżni zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.

§ 8

Podróżny zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje odpowiednio wcześniej znak, przez wyraźne podniesienie ręki. Czynności powyższe winny być dokonane w czasie zapewniającym możliwość bezpiecznego zatrzymania pojazdu na przystanku.

§ 9

Podróżny, który zajmuje miejsce oznaczone napisem „dla inwalidy”, „dla osoby z dzieckiem na ręku” itp. obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której to miejsce jest przeznaczone.

§ 10

Podróżny po wejściu do pojazdu obowiązany jest bezzwłocznie skasować bilet o nominale zgodnym z cennikiem opłat.

§ 11

1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi (same lub przez posiadane rzeczy) mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć:

a) osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu,

b) osoby wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem,

c) osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów,

d) nie stosujących się do niniejszych przepisów porządkowych.

2. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, podróżny zobowiązany jest do poniesienia opłaty dodatkowej.

§ 12

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak zagrożenie zdrowia lub życia podróżnych, albo prowadzącego pojazd, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, prowadzący pojazd uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy pojazdu w celu skorzystania z pomocy policji, straży miejskiej, lub zakładu opieki zdrowotnej.

§ 13

W pojeździe zabrania się:

1) otwierania drzwi podczas jazdy (ruszania autobusem z otwartymi drzwiami) lub za przystankiem;

2) używania w nieuzasadnionych przypadkach sygnału alarmu lub hamulca bezpieczeństwa;

3) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia;

4) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

5) jazdy na zderzakach oraz innych zewnętrznych częściach pojazdu;

6) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach;

7) siadanie na podłodze lub schodach pojazdu;

8) palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych;

9) spożywania artykułów żywnościowych (w tym: lody, hamburgery, słonecznik, itp.) jeśli spożycie takie może spowodować zabrudzenie odzieży pozostałych podróżnych lub zanieczyszczenie pojazdu;

10) poruszania się na łyżworolkach, wrotkach , łyżwach lub deskorolkach;

11) gry na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;

12) żebrania i sprzedaży obnośnej;

13) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju;

14) nalepiania plakatów i ogłoszeń bez zgody przewoźnika, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych;

15) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia.

16) podróżowania w kabinie kierowcy;

17) prowadzenie rozmów z kierowcą

18) zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy.

Rozdział 3

Przewóz bagażu ręcznego

§ 14

1. Rzeczy przewożone przez podróżnych nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.

2. Podróżni mogą przewozić bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych podróżnych, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.

3. Za bagaż ręczny, za który nie wnosi się opłaty, uważa się jeden przedmiot o maksymalnych wymiarach 60cm x 90cm x 20cm lub kilka przedmiotów, których gabaryty łącznie nie przekraczają tych wymiarów.

4. Zabronione jest umieszczanie bagażu ręcznego i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 15

Zabrania się przewożenia w pojeździe:

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd, w tym rowerów (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.);

2) przedmiotów mogących przeszkadzać innym podróżnym lub narażać ich na niewygody;

3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych;

4) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy;

5) nabitej broni (z wyjątkiem osób pełniących służbę publiczną. Przewożona broń powinna być odpowiednio zabezpieczona, zgodnie z ustawą o broni, amunicji i materiałach wybuchowych);

6) przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 16

Zabronione jest przewożenie zwierząt, z wyjątkiem

1) małych zwierząt domowych innych niż psy, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżujący i są umieszczone w odpowiednim opakowaniu (w koszach, skrzynkach, klatkach) zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody;

2) psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy, a osoba dorosła przewożąca psa posiada w czasie przewozu ważne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie pasa przeciwko wściekliźnie.

§ 17

1. Podróżny zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem i zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty i zwierzęta.

2. Za bagaż i zwierzęta, które podróżny przewozi pod własnym nadzorem, przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

3. Podróżny odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewożonym przez niego bagażem lub zwierzętami.

Rozdział 4

Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt

§ 18

1. Pasażerowie przewożący zwierzęta lub bagaż ręczny podlegający opłacie, dokonują opłaty poprzez skasowanie biletu o nominale wyszczególnionym w cenniku biletów przewoźnika .

2. Prawo do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej nie zwalnia pasażera z obowiązku uiszczania pełnej opłaty za przewóz zwierząt lub bagażu..

3. Wózek inwalidzki, z którego korzysta osoba niepełnosprawna, nie podlega opłacie.

4. Wózek dziecięcy, z którego korzysta dziecko w czasie przewozu autobusem, nie podlega opłacie.

5. Wózek dziecięcy przeznaczony do innych celów niż przewożenie dziecka podlega opłacie jak bagaż.

Rozdział 5

Kontrola biletów

§ 19

Osobami uprawnionymi do kontroli biletowej i dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy, posiadający ważny identyfikator, zawierający następujące informacje:

1) nazwę przewoźnika;

2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli;

3) zdjęcie kontrolującego;

4) okres ważności i zakres uprawnienia;

5) pieczęć i podpis przewoźnika.

§ 20

1. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go lub wręczyć na żądanie osób upoważnionych do kontroli biletów.

2. W przypadku korzystania z przejazdu bezpłatnego lub biletu ulgowego podróżny obowiązany jest posiadać dokument uprawniający do korzystania ze zniżki w opłacie i wręczać go na żądnie osób upoważnionych do kontroli biletów.

3. Jeżeli bilet nie został skasowany pomimo takiego wymogu, podróżny nie może legitymować się biletem jako ważnym, uprawniającym do przejazdu

4. Podróżny nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego lub skasowanego biletu jednorazowego.

5. Bilet zniszczony, nieprawidłowo skasowany albo użyty wcześniej przez inną osobę korzystającą z przewozu na podstawie tego biletu jest nieważny.

6. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego oraz ważnego biletu na przewóz bagażu lub zwierząt, kontroler biletów wystawi wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, którą podróżny, wraz z opłatą za przejazd zgodnie z cennikiem opłat, obowiązany jest uiścić przewoźnikowi.

a) w celu wydania podróżnemu wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, podróżny obowiązany jest wręczyć na żądanie kontrolującego dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości;

b) w razie niemożności ustalenia tożsamości podróżnego kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, które zgodnie z przepisami prawa, mają uprawnienia do ustalenia tożsamości;

c) wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu podróżnego lub przewozu bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu, ani nie upoważnia podróżnego do kontynuowania jazdy lub przewozu bagażu lub zwierząt.

§ 21

1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony, przerobiony albo posługuje się nim osoba nieuprawniona, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.

2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu przewoźnik zawiadamia prokuratora lub policję z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 22

Osoby naruszające niniejsze przepisy porządkowe obowiązane są na wezwanie obsługi pojazdu lub służby kontroli przewozów opuścić pojazd bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.

§ 23

Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu autobusów spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury technicznej lub zarządzeniem kompetentnych władz.

§ 24

Podróżni, kierujący pojazdem i kontrolerzy biletów są obowiązani przestrzegać postanowień zawartych w niniejszych przepisach.

§ 25

1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem.

2. Rzeczy pozostawione w pojeździe będą wydane właścicielowi w siedzibie przewoźnika.

§ 26

Reklamacje, skargi i wnioski w sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do przewoźnika lub Urzędu Miasta Malborka

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w uchwale zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)