Informacja o przetargu na dostawę autobusu

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (Dz.U.2013.907 j.t z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego autobusu międzymiastowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012 roku w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe)

O G Ł O S Z E N I E

SIWZ