Przetarg na sprzedaż autobusów

 

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

ul. Gen de Gaulle ‘a 71   82-200 Malbork   tel. 055/647 85 50

e-mail:  mzk-mk@mzk.malbork.pl

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż autobusów

 

Dane autobusów przeznaczonych do sprzedaży

Lp. Marka pojazdu Typ pojazdu
Nr. Rejestracyjny
Rok produkcji
Przebieg do 09.08.2022r
Cena wywoławcza w zł. netto
Uwagi dotyczące stanu techn.
1. SCANIA CN 113/CCL GMB 24HW 1998 1260613 4 500,00  
2. SCANIA CN 113/CCL EGB 5372 1998 1225125 4 500,00  
3. SCANIA CN 113/CCL GMB 76JK 1998 1274885 4 500,00  
4. SCANIA CN 113/CCL GMB 29KC 1998 1273224 4 500,00  
5. SCANIA CN 113/CCL EGB 5385 1998 1232447 4 500,00  
6. SCANIA CN 113/CCL GMB 25HW 1998 1360030 4 500,00  
7. SCANIA CN 113/CCL GMB 93HV 1998 1285953 4 500,00  

Oferty pisemne z podaniem proponowanej ceny należy składać w terminie do dnia 27.09.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Spółki – Sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2022 r. o godz. 09:15 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest jawne.

Autobusy można oglądać w dni robocze  w godz. 07:00 do 15:00 na terenie Spółki (ul. Gen de Gaulle`a 71) po uprzednim umówieniu się z Głównym Specjalistą d/s Technicznych tel. 055/ 647 85 50 lub 509 920 444.

Jako cenę wywoławczą przyjmuje się cenę podaną w powyższym wykazie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy – autobusy”

Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna, dowód wpłaty wadium, w przypadku zakupu autobusu lub innego pojazdu przeznaczonego do skasowania należy dołączyć zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w związku z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Do oferty należy dołączyć aktualny wypis KRS, a jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie później niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Oferta musi zawierać spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści), a kolejne zapisane strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Kupującego, zgodnie z formą reprezentacji Kupującego określoną w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym (np. w opisie do rejestru) lub z udzielonym pełnomocnictwem. Powyższy dokument lub pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku, gdy uczestnicy zaoferują tą samą cenę.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej tj. 450,00 zł. Należy wpłacić w kasie Spółki do godz. 09:00 w dniu przetargu, lub przelewem na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. O w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362

z dopiskiem „wadium – autobus”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po przetargu w tym samym dniu w kasie Spółki lub przelewem na konto oferenta. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zwarcia umowy kupna pojazdu wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada na rzecz sprzedawcy po upływie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanych autobusów.

Oferta – załącznik 1

20220912_122923 20220912_123025 20220912_123052 20220912_123114 20220912_123151 20220912_123206 21

Skip to content