Przetarg na sprzedaż samochodu Ford Transit

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

ul. Gen de Gaulle ‘a 71 82-200 Malbork tel. 055/647 85 50

e-mail:  mzk-mk@mzk.malbork.pl

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu dostawczego

Formularz ofertowy

Zdjęcia

Dane samochodu przeznaczonego do sprzedaży

 

Lp.

Marka pojazdu Typ pojazdu Nr. Rejestracyjny Rok produkcji Przebieg do 02.11.2022r Cena wywoławcza w zł. netto Uwagi dotyczące stanu techn.
1. FORD TRANSIT GMB 63HK 2003 360021 6 700,00  

 

Oferty pisemne z podaniem proponowanej ceny należy składać w terminie do dnia 20.12.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Spółki – Sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2022 r. o godz. 09:15 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest jawne.

Samochód można oglądać w dni robocze  w godz. 07:00 do 15:00 na terenie Spółki (ul. Gen de Gaulle`a 71) po uprzednim umówieniu się z Głównym Specjalistą d/s Technicznych tel. 055/ 647 85 50 lub 509 920 444.

Jako cenę wywoławczą przyjmuje się cenę podaną w powyższym wykazie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy – samochód dostawczy”

Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna, dowód wpłaty wadium, w przypadku zakupu autobusu lub innego pojazdu przeznaczonego do skasowania należy dołączyć zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w związku z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Do oferty należy dołączyć aktualny wypis KRS, a jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie później niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Oferta musi zawierać spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści), a kolejne zapisane strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Kupującego, zgodnie z formą reprezentacji Kupującego określoną w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym (np. w opisie do rejestru) lub z udzielonym pełnomocnictwem. Powyższy dokument lub pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku, gdy uczestnicy zaoferują tą samą cenę.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej tj. 670,00 zł. Należy wpłacić w kasie Spółki do godz. 09:00 w dniu przetargu, lub przelewem na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. O w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362

z dopiskiem „wadium – samochód dostawczy”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po przetargu w tym samym dniu w kasie Spółki lub przelewem na konto oferenta. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zwarcia umowy kupna pojazdu wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada na rzecz sprzedawcy po upływie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego samochodu.

Skip to content