Przetarg – sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Link do postępowania  –  https://platformazakupowa.pl/transakcja/225207

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do zbiornikó w stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w ilości do 2 000 000 litrów (2 000m3) w okresie obowiązywania umowy. Paliwa mają posiadać właściwości fizykochemiczne zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. 1680 z dnia 23.10.2015 r.) oraz polskiej normie PN-EN 590+A1:2017-06. Zakupione paliwo wykorzystywane jest na potrzeby własne oraz na sprzedaż.Przedmiot działalności objęty przedmiotową koncesją stanowi działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN: olejami napędowymi 2710 19 43, 2710 20 11przy wykorzystaniu stacji paliw zlokalizowanej w Malborku przy ul. gen de Gaulle’a 71. Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, poprzez dostawę do zbiorników stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., z/s ul. gen. de Gaulle`a 71, 82-200 Malbork, POLSKA. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian ilościowych zapotrzebowania przedmiotu zamówienia.Podana ilość jest szacunkowa. Wielkość poszczególnych dostaw uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania jej w dacie końcowej obowiązywania umowy nie jest on zobowiązany do wyczerpania pełnej ilości wskazanej w punkcie 1. Dostawy jednorazowe obejmowały będą od13 000 do 15 000 litrów i wykonywane będą na podstawie złożonych zamówień średnio 3 razy w miesiącu (wciągu 48 godzin od złożenia każdorazowego zamówienia). Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana autocysterną z licznikiem na koszt Wykonawcy.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

5. SIWZ z załącznikami 1 – 8

3. espd-request

6. Zał. nr 1-7

7. WYJAŚNIENIE nr 1 do TREŚCI SIWZ

8. Zał. nr 1-7 z poprawionym zał. nr 3 do SIWZ

5. SIWZ z poprawionym zał. nr 3

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ

11. Modyfikacja SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Skip to content