Zapytanie ofertowe na remont placu parkingowego i manewrowego wraz z wymianą sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Malborku

Zapytanie ofertowe  (ZP/3/2021)

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu placu parkingowego i manewrowego  wraz z wymianą sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Malborku zgodnie z przedmiarami robót, stanowiącymi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. W zakres zamówienia wchodzą m. in.:
  3. Roboty przygotowawcze,
  4. Roboty demontażowe,
  5. Roboty ziemne,
  6. Roboty montażowe wodociągu,
  7. Wykonanie podbudowy i nawierzchni,
  8. Geodezyjny pomiar powykonawczy.
  9. Realizacja robót następować będzie na terenie siedziby spółki, na obiekcie czynnym, otwartym dla osób postronnych.
  10. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować osobami, które umożliwią realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i posiadają wymagane uprawnienia budowlane:
   1. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
   2. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
    Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach.
  11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na roboty budowlane co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczone od końcowego odbioru robót budowlanych.
  12. Tam gdzie, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy.
  13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
  14. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
  15. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
  17. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych.

Link do postępowania:

Platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork

Skip to content