Przetarg na Budowę przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich w Malborku

I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku w ramach projektu pn. „Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji transformatorowej słupowej, z układem pomiarowym pośrednim, przyłącza kablowe SN-15 kV, przyłącze zasilające nn-0,4 kV, złącze kablowe nn-0,4 kV w dwóch lokalizacjach:
a) Zadanie nr 1 – budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy Al. Wojska Polskiego w Malborku.
b) Zadanie nr 2 – budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy ul. Gen de Gaulle’a 70 w Malborku.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót, a także inwentaryzacja powykonawcza. Dokument o charakterze poufnym (mapa geodezyjna) zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz STWiOR, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający posiada zgłoszenie o przystąpieniu do robót budowlanych. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę powyższych wymogów

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1.1 do SIWZ_Przedmiar_PIASKI

Załącznik nr 1.2 do SIWZ_Przedmiar_BAZA MZ

Załącznik nr 2.1 do SIWZ_STWiOPB_PIASKI

Załącznik nr 2.2 do SIWZ_STWiOPB_BAZA MZK

Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ_Oświadczenie do przynależnośći do grupy

Załącznik nr 8 do SIWZ_Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 9 do SIWZ_Umowa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

 

Skip to content