Przetarg pisemny na sprzedaż tokarki

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
ul. Gen de Gaulle’a 71 82-200 Malbork tel. fax 055/647 85 50
e- mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż tokarki CU 580 M

W ogłoszeniu podano błędny numer konta.

Prawidłowy to: Santander Bank Polska S.A. O w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362.

Poprawione ogłoszenie

MZK w Malborku Sp z o.o. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż tokarki
Tokarka uniwersalna kłowa
Typ: CU 580 M
Rok produkcji: 1986
Numer seryjny: 19214
Cena wywoławcza:10975,61 zł netto
Oferty pisemne z podaniem proponowanej ceny należy składać w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 09:00 w siedzibie
Spółki – Sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2016 r. o godz. 09:15 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest jawne.
Tokarkę można oglądać w dni robocze w godz. 07:00 do 15:00 na terenie Spółki (ul. Gen de Gaulle`a 71) po uprzednim
umówieniu się z Głównym Specjalistą d/s Przewozów tel. 055/ 647 85 50 lub 515 147 008.
Jako cenę wywoławczą przyjmuje się cenę podaną w powyższym wykazie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy – tokarka”
Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanej tokarki, określenie
proponowanej ceny kupna, dowód wpłaty wadium.
Do oferty należy dołączyć aktualny wypis KRS, a jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, należy dołączyć aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie później niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert. Oferta musi zawierać spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści), a kolejne zapisane strony oferty
oraz załączniki muszą być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Kupującego,
zgodnie z formą reprezentacji Kupującego określoną w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym (np. w opisie do rejestru) lub z udzielonym pełnomocnictwem. Powyższy dokument lub pełnomocnictwo musi być
dołączone do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku, gdy uczestnicy zaoferują tą samą cenę.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn i z tego tytułu nie
przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.
Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej tj. 1097,56zł. należy wpłacić w kasie Spółki do godz. 09:00 w dniu przetargu,
lub przelewem na konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A. O w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362. z dopiskiem „wadium – tokarka”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego. Wadium przepada na rzecz
sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych
uczestników przetargu zwraca się po przetargu w tym samym dniu w kasie Spółki lub przelewem na konto oferenta. W
przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zwarcia umowy kupna tokarki wadium wpłacone przez wygrywającego
przetarg przepada na rzecz sprzedawcy po upływie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedawca nie odpowiada za
wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanej tokarki.
Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Spółki:
www.mzk.malbork.pl.
Kontakt:
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
Ul. Gen de Gaulle`a 71
82-200 Malbork
Tel. 55
647 85 50, 515 147 008

Oferta

20190121_10240320190121_102450

Skip to content