Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w dziale II ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) na „Budowę przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich w Malborku” w ramach projektu „Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”( sygnatura postępowania: ZP/1/BK/2021)

  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku w ramach projektu pn. „Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19)
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji transformatorowej słupowej, z układem pomiarowym pośrednim, przyłącza kablowe SN-15 kV, przyłącze zasilające nn-0,4 kV, złącze kablowe nn-0,4 kV w dwóch lokalizacjach:
  3. Zadanie nr 1 – budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy Al. Wojska Polskiego w Malborku.
  4. Zadanie nr 2 – budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy ul. Gen de Gaulle’a 71 w Malborku

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania_dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do zapytania_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do zapytania_Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Załącznik nr 5 do zapytania_Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 do zapytania_Projekt umowy

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

Wyjasnienia do zapytania nr 1

Poprawione zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Skip to content